دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

اثر کوئرستین بر تغییرات ساختاری پیاز بویایی ناشی از القاء دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار

صفحه 1-15

10.22034/jar.2023.2303

حمیدرضا یحیایی پور؛ فرزانه گنجی؛ زهرا نظری؛ حمید سپهری


بررسی زیستایی و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی کشت شده بر روی بسترپوششی مشتق از عضله‌ی قلبی

صفحه 32-47

10.22034/jar.2024.4082.1948

محمود تلخابی؛ لاله مودتیان؛ سارا رجبی؛ سعیده عرفانیان؛ زهرا محمدیان


کارآیی عصاره هیدروالکلی زنیان(Trachyspermum ammi) بر میزان ایمنی و مقاومت ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سولفات مس

صفحه 16-31

10.22034/jar.2023.2306

ابوالفضل پیکار پرسان؛ محمد فرهنگی؛ حسین آدینه؛ محمد مازندرانی؛ مریم علیزاده


اثرات افزودن سطوح مختلف از لوونورژسترل (Levonorgestrel) در جیره غذایی بر شاخص های رشد ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus)

صفحه 48-64

10.22034/jar.2024.8057.1911

ژیلا محمدیان؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ آسیه محمدیان رزکناری


بررسی مقایسه‌ای میزان هماوری در ماهیان Chondrostoma regium و Chondrostoma cyri در رودخانه های گاماسیاب و ارس

صفحه 65-81

10.22034/jar.2024.8009.1907

کیوان عباسی؛ زانیار غفوری؛ علینقی سرپناه؛ رامین رحیمی


تحلیل فضایی گستره‌های مستعد رخداد تعارض با خزندگان در استان یزد مطالعه موردی: افعی شاخ‌دار ایرانی (Pseudocerastes persicus)

صفحه 82-97

10.22034/jar.2023.2308

پیمان کرمی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی