کارآیی عصاره هیدروالکلی زنیان(Trachyspermum ammi) بر میزان ایمنی و مقاومت ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سولفات مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه گنبدکاووس

2 عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس

3 گزوه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد

4 دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانش آموخته دکتری بوم شناسی آبزیان، گنبدکاووس، گلستان ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات حفاظتی رژیم‌های غذایی حاوی سطوح مختلف زنیان بر رشد و پاسخ ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سولفات مس (CuSO4, 5H2O) انجام شد. ماهی‌ها (46/0± 89/9 گرم) با جیره‌های حاوی 5/0، 1 و 5/1 درصد زنیان به ازای هر کیلوگرم غذای پایه به مدت 60 روز تغذیه شدند. آزمایشات در بازه زمانی 1401 در دانشگاه گنبدکاووس صورت گرفت. پس از تغذیه، ماهیان تحت استرس سم سولفات مس به‌مدت 96 ساعت قرار گرفتند (1/0 میلی گرم در لیتر). در طول آزمایش، علایم رفتاری و کلینیکی ماهیان ثبت گردید. به‌منظور بررسی‌های آسیب‌شناسی، از بافت‌های کلیه، کبد و آبشش ماهیان در حال مرگ و تازه تلف شده نمونه‌برداری صورت گرفت. بیشترین وزن نهایی و کمترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی زنیان بدست آمد (50/0>p). در پایان دوره تغذیه، سطح ایمونوگلوبولین کل سرم و فعالیت لیزوزیم و کمپلمان (ACH50) در تیمار حاوی یک درصد زنیان به طور قابل توجهی بیشتر از گروه شاهد بود (50/0>p). پس از استرس، تمام گروه‌های تغذیه شده با مکمل‌ زنیان، بیشترین سطح شاخص‌های استرس (کورتیزول و گلوکز) در گروه شاهد مشاهده شد. بررسی مقاطع بافت آبشش نشان داد، بیشترین ضایعات شامل ادم، هایپرپلازی، چسبندگی لاملاهای ثانویه و نکروز سلولهای پوششی آبشش بود. در مجموع، نتایج ما نشان می‌دهد که افزودن مکمل زنیان در رژیم غذایی می‌تواند ضمن بهبود عملکرد رشد، به‌عنوان یک استراتژی دفاعی در کاهش اثرات سمیت مس در بچه ماهی کپور معمولی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Efficiency of Zenyang hydroalcoholic extract (Trachyspermum ammi) on immunity and resistance rate of common carp (Cyprinus carpio) exposed to CuSO4

نویسندگان [English]

 • Abolfazle pikar porsan 1
 • mohamad farhangi 2
 • Hossein Adineh 3
 • mohammad mazandarani 4
 • maryam Alizadeh 5

1 MSC. in fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Science and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran

2 faculty member

3 departement of fisheries, faculty of agriculture and natural resources, university of gonbad

4 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

5 Graduated with a PhD in Fisheries, Aquatic Ecology, Golestan Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the protective effects of diets supplemented with different levels of Zenyang (Trachyspermum ammi L.) on growth and immune response, Common carp (Cyprinus carpio) fry and resistance to copper exposure. The fish (9.98 ± 0.46 g) were fed diets containing 0.5, 1 and 1.5 % of Zenyang per 1 kg of basic food for 60 days. Expriments were done in Gonbad Kavous University druring 2023 years. Afetr feeding, Fish were exposed to sulphate copper (CuSO4, 5H2O) stress (0.1 mg/l) for 96h. Behaviours and clinical signs of fish were recorded during the experiment. Samples were cut from kidney, liver and gill of moribund and fresh dead fish for histopathological signs. The highest final weight (FW) and the lowest Food conversion ratio (FCR) were obtained in fish fed with diets containing Zenyang. At the end of the feeding period, Serum total immunoglobulin levels and lysozyme and complement (ACH50) activities were significantly higher in the 1% group than in the control group. After stress, all fed groups with Zenyang supplements had higher lysozyme and complement (ACH50) activities, compared to the control group. After stress, the highest levels of stress indicators (cortisol and golocus) were observed in the control group. Histopathologic results showed hyperplasia, edema, expansion of secondary lamella, epithelial cells necrosis of gill were most lesions. Altogether, our results show that dietary inclusion of Zenyang can be used for growth, as is a sustainable strategy in redused of effects of copper exposure in common carp fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zenyang
 • Immunity
 • Sulphate copper
 • Hayperplasia
 • Corisol
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 16-31
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402