نویسنده = احسان رحیمی
فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی