نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم،پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

چکیده

کم‌تاران به طور کلی به عنوان یک گروه شناخته‌شده از بی‌مهرگان خاک با پراکنش جهانی، از دو نقطه نظر زیست‌محیطی و تاکسونومیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش تنوع‌گونه‌ای کرم‌های کم‌تار از هفت ایستگاه رودخانه‌‌ی جاجرود در فصول پاییز و زمستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با استفاده از روش ضربه و با کمک الک با چشمی ریزصید (500 میکرون) جمع‌آوری شدند. امروزه استفاده از روش‌های نوین از جمله نشانگر‌های ژنتیکی، شناخت دقیق‌تری از گونه‌ها ارائه می‌دهند. به منظور ارزیابی تنوع و شناسایی گونه‌ها، از روش مولکولی خط-شناسه گذاری DNA توسط ناحیه ژن میتوکندریایی سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد یک (COI) و کلیدهای شناسایی مرفولوژیک استفاده شد. در طی مطالعه، پنج گونه از خانواده‌ی Lumbricidae و Naididae مربوط به سه جنس Eiseniella، Eisenia و Tubifex شناسایی شد. نمونه‌های شناسایی‌شده عبارتند از Tubifex tubifex،Tubifex sp.، Eiseniella tetraedra، Eisenia fetida و Eisenia sp.. نتایج نشان داد گونه‌ E. tetraedra فراوان‌ترین گونه است که چهار دودمان مجزا را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

DNA Barcoding and species diversity of Oligochaeta in Jajrood River

نویسندگان [English]

  • Faraham Ahmadzadeh 1
  • Asghar abdoli 2
  • Mohammad Javidkar 3
  • Zarangis Nahavandi 1

1 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran

2 Department of Biodiversity and Ecosystem Management,Environmental sciences Research Institute,Shahid Beheshti University,G.C., Tehran,Iran

3 Department of Biodiversity and Ecosystem Management,Environmental Sciences Research Institute , Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran

چکیده [English]

Generally, oligochaetes as a well-known group of earthworm invertebrates with global distribution have been considered from two Ecological and taxonomical point of view. Species diversity of oligochaetes was investigated in Jajrood River, Caspian Southern basin, Iran. This research began in autumn and winter and specimens were collected from 7 collecting stations using a kick sampling approach across the river. Today, the use of modern methods, including genetic markers, provides a more accurate understanding of the species To evaluate the diversity and facilitate identification of the oligochaete species, both DNA barcoding, using the mitochondrial gene cytochrome c oxidase subunit I (COI), and morphological identification keys were utilized. As a result, five species including Tubifex tubifex, Tubifex sp., Eiseniella tetraedra, Eisenia fetida, and Eisenia sp. belonging to the families Lumbricidae and Naididae were identified. The results showed E. tetraedra to be the most abundant species, which consists of four divergent lineages in this river system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA barcoding
  • species diversity
  • Oligochaeta
  • Jajrood River