ارزیابی هموزیگوسیتی آلل های جنسی و بررسی ارتباط آن با صفات تعداد آلل های جنسی، تولید عسل و جمعیت بالغین در کلنی های زنبورعسل (Apis mellifera meda) استان های آذربایجان شرقی و اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

2 استادیار بخش ژنتیک و اصلاح نژادد دام، گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی هموزیگوسیتی آلل‌های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد آلل‌های جنسی، تولید عسل و جمعیت بالغین، تعداد 320 کلنی‌های زنبورعسل از استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب و مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها براساس دستورالعمل Ruttner و Page انجام گرفت. نتایج مطالعه حاضر، نشان داد که میانگین درصد هموزیگوسیتی و تعداد آلل‌های جنسی در کل توده زنبورعسل مورد مطالعه به ترتیب 86/12 درصد و 45/ 8 عدد برآورد گردید که به تفکیک میانگین هموزیگوسیتی و تعداد آلل‌های جنسی در زنبورستان‌های استان آذربایجان‌ شرقی به‌ترتیب برابر 8/12 درصد و 48/8 عدد و برای زنبورستان‌های استان اردبیل به‌ترتیب برابر 86/12 درصد و 42/8 عدد به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عوامل استان و زنبورستان روی صفات مورد مطالعه معنی‌دار نبود (05/0P<) اما عامل شهرستان روی همه صفات مورد مطالعه به غیر از درصد هموزیگوسیتی آلل‌های جنسی تاثیر منفی و معنی‌داری داشت (05/0P<). در مطالعه حاضر، میانگین تولید عسل در زنبورستان‌های استان آذربایجان شرقی 32/17 و در استان اردبیل 07/17 کیلوگرم برآورد شد. نتایج آنالیزها نشان داد که هموزیگوسیتی آلل‌های جنسی همبستگی منفی و معنی‌داری با صفات مورد مطالعه داشت (05/0P<) که این هم همبستگی با صفات تعداد آلل‌های جنسی برابر 94/0-، با صفت تولید عسل برابر 80/0- و با صفت جمعیت بالغین برابر 79/0- بر آورد گردید. به طوری که براساس نتایج تجزیه رگرسیونی و پارامترهای مدل برآورد شده، با افزایش یک درصد هموزیگوسیتی آلل‌های جنسی، جمعیت کلنی 17/0- قاب و میزان تولید عسل کلنی‌ها 49/0-گرم طی یک دوره پرورش زنبورعسل کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of sex alleles Homozigosity and study on their relationships with number of sex alleles, honey production and adult’s population of honeybee colonies (Apis mellifera meda) in East Azerbaijan and Ardebil provinces

نویسندگان [English]

 • Azad Farhangdost 1
 • Mokhtar Ghaffari 2
 • Ataollah Rahimi 3
 • Ali Hashemi 4

1 Department of Animal Science Faculty of Agricultural Urmia University, West Azerbaijan, Urmia.Iran

2 Assistant Professor, Animal Genetics and Breeding.Department of Animal Science Faculty of Agricultural ,Urmia University.West Azerbaijan. Urmia.Iran

3 Department of Animal Science Research, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran

4 Department of Animal Science Faculty of Agricultural Urmia University, West Azerbaijan, Urmia.Iran

چکیده [English]

To evaluate the average of sex alleles homozygosity percentage and its relationship with number of sex allele, honey production and adult population, 320 honey bee colonies from East Azarbaijan and Ardabil provinces were selected and measured according to Ruttner and Page instructions. The results showed that the average of sex alleles homozygosity percentage and number of sex alleles were 12.86% and 8.42 in the studied population of honey bees. Also, sex alleles homozygosity and number were 12.8 % and 8.48 for East Azerbaijan province, and was 12.86% and 8.42 for Ardabil province, respectively. Variance analysis results showed that the province and apiary had not significant (P<0.05) effect on all studied traits, but county in provinces had negative and significant (P<0.05) effect on all studied traits except sex allele homozygosity. In the present study, the average honey production in East Azarbaijan and Ardabil provinces were estimated to be 17.32 and 17.07 kg, respectively. The results of correlation analysis showed negative and significant (P<0.05) between sex alleles homozygosity percentage with number of sex alleles (-0.94), honey production (-0.80) and colony adult population (-0.79). Based on regression analysis and estimated model parameters, with a 1% increase in sex alleles homozygous decreases 0.17 frame of the adult population and 0.49 grams of honey production of colonies during a period of beekeeping.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardabil
 • East Azerbaijan
 • Honey bee
 • Honey production
 • Sex alleles Homozigosity
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 158-173
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 19 دی 1400