مطالعه مورفولوژیکی وتاکسونومیکی مژه دارن اسپایروتریک وپری تریک رودخانه ومخزن سدزاینده رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس بازنشسته آموزش وپرورش. مدرس مدعودانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان(1398-1373).مدرس مدعودانشگاه پیام نورمرکزنجف آباد(1393-1381).مدرس

2 استاد یار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مژه داران یکی از بزرگترین گروه جانوران تک یاخته ای هستندکه دراغلب محیط های آبی یافت می شوند. مژه داران؛ حلقه واسط انتقال انرژی از پیکوپلانکتون ها به زئوپلانکتون ها هستند، همچنین به عنوان معرف، پاکیزگی و آلودگی آب ها را مشخص می کنند. باتوجه به نقش های مهمی که مژه داران درروابط اکولوژیکی اکوسیستم های آبی برعهده دارند، جهت انجام مطالعات اکولوژیکی، شناسایی آن ها ازجنبه های مورفولوژیکی و جایگاه تاکسونومیکی از اهمیت بالایی برخوردارمی باشد. پژوهش حاضرحاصل مطالعه روی مژه داران پلانکتون وپریفیتون نمونه برداری شده ازرودخانه ودریاچه سدزاینده رود است. در این تحقیق مژه داران راسته های Spirotricha وPeritricha از 8 ایستگاه دررودخانه زاینده رود و 4 ایستگاه دردریاچه سد مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت شناسایی مژه داران ازمنابع معتبر متعددی استفاده شد. نتایج بدست آمده شامل22 جنس و 13 خانواده می باشد. تعداد 10خانواده متعلق به راسته Spirotricha و3 خانواده متعلق به راسته Peritricha اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphology taxonomic study of Spirotricha and Peritricha ciliates in ZayandehRud river and reservoir

نویسندگان [English]

  • saed mogtaba mirzaei 1
  • Behrouz Zarei Darki 2

1 retired education teacher invited teacher of Islamic Azad University Falavarjan branch(1373-1398) invited teacher of Payame Noor University Najafabad center(1381-1393) invited teacher of Islamic Azad University Najafabad

2 Assistant Professor of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Ciliates are one of the largest group of protozoans that they can be found in almost every aquatic environment. Ciliates serve as an intermediate link in the energy transfer from picoplankton to zooplankton, also serve as indicator of water eutrophication and pollution. Considering the important roles that ciliates play in the ecological relations of aquatic ecosystems, in order to conduct ecological studies, their identification, morphological aspects and taxonomic position are of great importance. The present research is the result of study on plankton and periphyton ciliates sampling of ZayandehRud river and reservoir. In this research, Spirotricha and Peritricha ciliates orders from 8 stations in Zayandehrud river and 4 stations in reservoir were studied . To identify ciliates,a number of reputable sources were used. The results include 22 genera and 13 families . There are 10 families belonging to the order Spirotricha and 3 families belonging to the order Peritricha .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirotricha and Peritricha ciliates
  • systematic
  • ZayandehRud river and reservoir
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 174-185
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 30 دی 1400