تاثیر استفاده از مکمل غذایی همراه شکر بر میزان شفیره، ذخیره گرده، تولید عسل و عملکرد دفاعی زنبور‌ عسل (Apis mellifera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دکتری دامپزشکی، شرکت کاوشگر سپهر جوان

5 دکتری اصلاح نباتات، شرکت کاوشگر سپهر جوان

چکیده

تغذیه نامناسب کلونی زنبور عسل سبب کاهش زادآوری ملکه و به تبع آن کاهش تدریجی کیفیت و کمیت نیروی فعال و محصولات کلونی می‌شود. از این رو، تغذیه تکمیلی به زنبورهای عسل داده می‌شود تا نیازهای غذایی کلونی در مکان و زمانی که منابع غذایی طبیعی (گرده، شهد، یا عسل) در دسترس نیست، تامین شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری پودر تقویت کننده ویژه زنبور عسل به نام پرودی 400 (Prody 400) حاوی اسید آمینه‌های ضروری، مواد معدنی و ویتامین‌ها بر میزان شفیره، ذخیره گرده، مقدار تولید عسل و عملکرد دفاعی زنبورعسل بود. این تحقیق با 3 تیمار و 7 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه بدون استفاده از مکمل (تیمار شاهد)، تیمار استفاده‌کننده از مکمل در شربت ساکارز رقیق و تیمار استفاده‌کننده از مکمل در خمیر شیرین بودند. نتایج نشان داد میزان شفیره در تیمار شربت به همراه مکمل به طور معنی‌داری از سایر تیمار‌ها بیشتر بود (05/0 >P ). از نظر میزان ذخیره گرده و تولید عسل اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌ها وجود نداشت هرچند که مقادیر این متغیرها در تیمار مکمل به همراه شربت و تیمار مکمل با خمیر شیرین بیشتر از تیمار شاهد بود. میزان عملکرد دفاعی در تیمار شربت به همراه مکمل بطور معنی‌داری بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0 >P ). نتایج این تحقیق نشان می‌دهد استفاده از مکمل‌تقویتی پرودی 400 در شربت ساکارز بر میزان شفیره و عملکرد دفاعی زنبورهای عسل تاثیر مثبت دارد و می‌تواند سبب افزایش بازدهی کلونی‌ زنبور عسل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of using a nutritional supplement with sugar on the amount of pupa, pollen storage, honey production and defensive performance of honey bees (Apis mellifera L.)

نویسندگان [English]

 • Reza Kalateh 1
 • Behrouz Dastar 1
 • Ahmad Nadimi 2
 • Shahram Kotook 3
 • Fatemeh Sarvarzadeh 4
 • Ehsan Kord 5

1 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Department of Entomology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

4 Doctor of Veterinary Medicine, Kaushgar Sepehr Javan Company

5 Ph.D. in Plant Breeding, Kaushgar Sepehr Javan Company

چکیده [English]

Inadequate feeding of the honey bee colony causes a decrease in the queen's reproduction and, subsequently, a gradual decrease in the colony's production and products. Therefore, supplementary nutrition is given to honey bees to meet the nutritional needs of the colony whenever natural food (pollen, nectar, or honey) is unavailable. This research aimed to investigate the effects of a special bee booster powder called Prody 400, containing essential amino acids, minerals, and vitamins, on the amount of pupa, pollen storage, honey production, and defense performance of honey bees. This research was conducted with three treatments and seven replications in a completely randomized design. The experimental treatments included the group without supplements (control treatment), the treatment using the supplement in dilute sucrose syrup, and the treatment using the supplement in sweet paste. The results showed that the amount of pupae in syrup treatment with supplement was significantly higher than other treatments (P < 0.05). There was no significant difference between the treatments for pollen storage and honey production; however, the values were numerically higher in the syrup and sweet paste supplemental treatments than in the control treatment. The defensive performance in syrup treatment with supplement was significantly higher than in control treatment (P < 0.05). This research shows that using Prody 400 in sucrose syrup positively affects the amount of pupation and defensive performance of honey bees and can increase the efficiency of the honey bee colony.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Honey bee
 • pollen storage
 • honey production
 • Prody 400 supplement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1402