اثر سطوح مختلف سرکه سیب موجود در جیره غذایی، بر عملکرد رشد و بیان برخی ژن‌های آنتی‌اکسیدانی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

5 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه برای نخستین بار باهدف مقایسه اثرات سطوح مختلف سرکه سیب بر عملکرد رشد و بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی (کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی شد. برای این منظور یک گله 300 قطعه‌ای (24/14±35/73 گرم) با جیره مخصوص القاکننده کبد چرب که برای اولین بار تنظیم‌شده بود به مدت یک ماه تغذیه شدند؛ سپس از گله موردنظر، تعداد 120 قطعه ماهی (40/5 ± 20/74) مبتلا شده انتخاب و به قفس‌های مربوطه منتقل شدند. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار 1: ماهیان سالم بدون سرکه سیب، تیمار 2: ماهیان سالم با چهار درصد سرکه سیب، تیمار 3: ماهیان مبتلا شده بدون سرکه سیب، تیمار 4: ماهیان مبتلا شده با یک درصد سرکه سیب، تیمار 5: ماهیان مبتلا شده با دو درصد سرکه سیب و تیمار 6: ماهیان مبتلا شده با چهار درصد سرکه سیب. غذادهی به صورت روزانه به میزان دو درصد وزن بدن به مدت 60 روز صورت پذیرفت. سرکه سیب مورد استفاده حاوی 5 درصد اسیداستیک بود. بر اساس نتایج، ازنظر وزن نهایی و شاخص وزن کبدی تفاوتی بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (P>0.05). همچنین نتایج حاصل از بیان ژن نشان داد که سرکه سیب تأثیر معنی‌داری بر بیان ژن‌های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز ندارد (P>0.05). به‌طورکلی افزودن سرکه سیب تأثیری بر روند فعالیت آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا شده به بیماری کبد چرب نداشت اما سبب بهبود عملکرد رشد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of apple cider vinegar on growth performance and expression of some antioxidant genes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with nonalcoholic fatty liver disease

نویسندگان [English]

 • Salimeh Asadi 1
 • Hamidreza Ahmadniaye motlagh 2
 • Omid Safari 3
 • hamed vardast zadeh 4
 • Yasman Zeraatpisheh 1
 • Ali Javadmanesh 5

1 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

2 Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Environment Ferdowsi University Of Mashhad

3 Department of fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran.

4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

5 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This study was designed for the first time to compare the effects of different levels of apple cider vinegar on the growth performance and expression of antioxidant genes (catalase and glutathione peroxidase) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, a herd of 300 animals (73.35 ± 14.24 g) was fed with a special ration for inducing fatty liver, which was adjusted for the first time, for one month; Then, 120 infected fish (74.20 ± 5.40) were selected from the intended flock and transferred to the respective cages. This experiment was conducted as a completely randomized design with six treatments and three replications. Experimental treatments include: treatment 1: healthy fish without apple cider vinegar, treatment 2: healthy fish with four percent apple vinegar, treatment 3: infected fish without apple vinegar, treatment 4: infected fish with one percent apple vinegar, treatment 5: infected fish with Two percent apple vinegar and treatment 6: infected fish with four percent apple vinegar. Feeding was done daily at the rate of two percent of body weight for 60 days. Based on the results, no difference was observed between different treatments in terms of final weight. Also, the results of gene expression showed that apple cider vinegar had no significant effect on catalase and glutathione peroxidase genes. In conclusion, ACV administration showed no significant effect on the antioxidant activity of rainbowtrout with non-alcoholic fatty liver disease, but improved growth function of treated fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acetic acid
 • Catalase
 • Fatty liver
 • Glutathione peroxidase

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1402