نویسنده = حمید کریمی
هیستومورفومتری زبان جوجه تیغی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-284

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه؛ محمد رنجبر ساراسکنرود؛ منیژه ساریخانی


ساختار آناتومیک و بافت شناسی اندام ژاکوبسون در جوجه تیغی گوش بلند نر(Hemiechinus auritus)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 98-109

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه


مطالعه الگوی انشعاب سرخرگیِ قوس آئورت در خارپشت گوش بلند(Hemiechinus auritus)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 353-359

حمید کریمی