موضوعات = کشت بافت
کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 483-494

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی


اثر مواد پکتینی بر القا رها سازی نیتریک اکساید و مهار تکثیر سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی LNCaP

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 480-492

فاطمه منصوری؛ حوری سپهری؛ لادن دلفی


بررسی پاسخ آنتی بادی های منو کلونال بر علیه آنتروتوکسین اپسیلون کلوستریدیوم پرفرینجنس به روش کشت ماکروتکنیک

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 56-63

رویا صدری


بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدآهن و روی بر بافت کبد و عضله در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 293-306

اکرم حاجی رحیمی؛ فرح فرخی؛ امیر توکمه چی