دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 180-262 

مقاله پژوهشی

پایش کیفی رودخانه خرارود- دیسام استان گیلان با کمک شاخص‌های زیستی ماکروبنتوزها در دوره زمانی بیست ساله از سال 1376 تا 1396

صفحه 180-194

احسان اسدی شریف؛ جاوید ایمانپور


ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت کبد موش های نرNMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره

صفحه 195-207

محمد علی شریعت زاده؛ فاطمه مقدمی؛ پریسا مالکی


بررسی خاصیت حشره کشی اسانس صمغ بنه Pistacia atlantica Desf. subsp. Kurdica (Zohary) بر روی بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)

صفحه 208-221

سرور فتحی؛ امین صادقی؛ مصطفی معروفپور


اثر نانوذرات اکسیدروی بر استرس اکسایشی در سلول های سرطان ریه غیرکوچک انسان A549

صفحه 222-232

مهناز کسمتی؛ فاطمه پورعطار؛ الهام حویزی


تأثیر نسبت‌های مختلف اسید‌های چرب چند غیراشباع 18 کربنه به اسیدهای چرب تک غیراشباع جیره بر شاخصهای رشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه ماهی نورس قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)

صفحه 233-243

فرزانه نوری؛ رضا جلیلی؛ فاطمه جعفری


بررسی اثرات عصاره میوه عناب (Ziziphus jujube) بر استرس اکسیداتیو هیپو کامپی و اختلال حافظه فضایی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر

صفحه 244-256

زهرا هراتیان؛ فرهاد ولی زادگان؛ باقر سید علیپور


مقاله کوتاه

مطالعه کروموزوم‌های Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) در مرحله پاکیتن با روش اسکواش

صفحه 257-262

فاطمه فارسی؛ جاماسب نوذری؛ عیسی ظریفی آناخاتون