دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی


بررسی تغییرات ژن ناحیه کنترل (d-loop)میتوکندری در سه گونه سنجاب قرمز، سنجاب ژاپنی و سنجاب ایرانی

صفحه 15-25

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ نوشا کیقبادی


مطالعه هیستوفیزیولوژیک بیضه در گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس طی دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

صفحه 26-36

فریده پرفروغ؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


بررسی آسیب به شبکه کوروئید وافزایش بیان پروتئین آکواپورین نمره 1 به دنبال القا مدل کلستاتیک در موش ویستار نر

صفحه 37-44

سمیه جباری خورده بلاغ؛ شهربانو عریان؛ دلارام اسلیمی اصفهانی


بررسی پراکندگی جغرافیایی و ریخت سنجی عقرب Orthochirus sp. جداشده از استان خوزستان ((Scorpiones: Buthidae

صفحه 45-53

هدیه جعفری؛ شاهرخ نویدپور؛ فاطمه ثعلبی؛ بهزاد مسیحی پور؛ علیرضا فروزان؛ الهام جهانی فر


بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر مرحله تلفات رویانی، میزان هورمون‌های استروئیدی و اندام‌های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

صفحه 54-61

معصومه داودزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقایی


اثر مهار رسپتور mu اپیوئیدی در هسته میانی- شکمی هیپوتالاموس بر کیست‌زایی تخمدانی القا شده با مورفین در موش آزمایشگاهی بزرگ

صفحه 62-74

صدیقه زارعی؛ منیژه کرمی؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ شیما کاکاوند؛ مینا غفاری


واکنش های دفاع سلولی لارو لیسه سیب در برابر تنش های گرسنگی و دمایی و باکتری بیماریزای Bacillus thuringiensis

صفحه 75-89

مریم عجم حسنی؛ مریم محمودزاده