کلیدواژه‌ها = کپور معمولی
اثر منفرد و ترکیبی برخی پروبیوتیک ها بر ایمنی موکوسی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 244-252

آریا وزیرزاده؛ هاجر معصومی


اثر اسانس نعناع بر کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 96-102

معصومه چهاربرجی؛ محمدرضا ایمانپور؛ رقیه صفری؛ علی جافر


تأثیر وضعیت تغذیه‌ای بر پروفایل شیمیایی خون و انتخاب شاخص‌های مناسب در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 167-177

هاشم خندان بارانی؛ محمد رضا حیدری؛ محدثه میری


مقایسه بهبود شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در نتیجه تجویز آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و ویتامین E خوراکی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 195-204

میناسادات صادقیان؛ محمد محیسنی؛ بهزاد نعمت دوست حقی؛ دارا باقری


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده