دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 165-252 

مقاله پژوهشی

بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه‌ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه‌ای خزری

صفحه 165-173

محمد سعید احراری خوافی؛ نوشین نجفی تیره؛ بنفشه زینلی رفسنجانی؛ معصومه ناظری؛ امین ابوالحسنی فروغی


آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر و چربی شیر در دوره های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های مناسب

صفحه 174-187

عاطفه پیراسته؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی کشکوئیه


فعالیت حفاظت کبدی اسانس زیره سیاه (L. Carum carvi) بر مسمومیت القایی نانوذرات اکسید آهن در رت های نژاد ویستار

صفحه 188-197

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ فاطمه ترابی؛ مصطفی سربازی؛ سالومه دینی


اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای

صفحه 198-209

زینب عصاره؛ سیف الله بهرامی کیا


بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت

صفحه 210-222

سید احمد قاسمی؛ احمد فقیه؛ علی فخری


تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در ناجورپایان

صفحه 223-232

شهناز محسنی عسگرانی؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


مقایسه‌ جمعیت‌های ماهی سفید رودخانه‌ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865 ) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 233-243

عطا مولودی صالح؛ یزدان کیوانی


اثر منفرد و ترکیبی برخی پروبیوتیک ها بر ایمنی موکوسی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 244-252

آریا وزیرزاده؛ هاجر معصومی