دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-78 

مقاله پژوهشی

اثرات عصاره آبی گیاه آویشن ( L. Thymus vulgaris) بر روی پارامترهای بیوشیمیایی خون و بافت کبدی در موش های های صحرایی ماده تحت استرس بی حرکتی

صفحه 1-10

رقیه بینا؛ رضا حیدری؛ مهدی محمد زاده؛ مینو ایلخانی پور


امکان‌سنجی استفاده از ریخت‌سنجی هندسی لارو‌ ها در گونه سمندر لرستانی جهت شناسایی جمعیت‌های آن

صفحه 11-21

هادی خوشناموند؛ منصوره ملکیان؛ یزدان کیوانی


اثر افزودن کریسین به رقیق کننده بلتسویل بر نگهداری اسپرم خروس در شرایط برون‌تنی

صفحه 22-28

افشین سیفی جمادی؛ مهدی ژندی؛ مهدی انصاری


شناسایی حلزونهای خاکزی شهرستان ارومیه

صفحه 29-37

لعیا شمسی؛ موسی توسلی؛ ثریا نائم؛ الهام احمدی؛ علیرضا محمودیان


ارزیابی پاسخ رفتاری و انتقال کنیدی توسط شپشة آرد Tribolium castaneum در حضور قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی ارقام مختلف گندم

صفحه 38-48

سعیده غایب؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی


بررسی اثر دما، سطح آب و تراکم بر همنوع خواری (کانیبالیسم) لاروهای وزغ متغیر(Pallas, 1769) Bufotes variabilis

صفحه 49-58

فاطمه مرادی؛ سمیه ویسی؛ وحید اکملی


مطالعه تغییرات هیستوفیزیولوژیک غده تیروئید گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس در دو فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

صفحه 59-69

حسنه مطوریان؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


بررسی‌ زیست شناسی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای داریون استان فارس

صفحه 70-78

مریم معرفی