دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 228-354 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر توأم متفورمین و زهرزنبور بر بلوغ آزمایشگاهی فولیکولهای پره آنترال موش

صفحه 228-236

2631


سنجش و مقایسه غلظت کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) و اسکوئید هندی (Uroteuthis duvauceli) خلیج فارس

صفحه 237-244

2632


مطالعه اثرات پری¬بیوتیک ایمنواستر بر فاکتورهای بیومتریک با تأکید بر وزن و طول و تشخیص افتراقی لوکوسیت¬ها در بچه¬ماهیان انگشت¬قد ماهی ¬سفید دریای¬ خزر (Rutilus kutum)

صفحه 245-254

2633


بررسی جایگزینی روغنهای گیاهی به جای روغن ماهی برای غنی سازی ناپلی Artemia urmiana و اثرات آن بر بازماندگی و رشد لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss))

صفحه 255-266

2634


بررسی نقش جلبکهای سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) در تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna)

صفحه 267-275

2635


تعیین زمان بلوغ جنسی گونه Neogobius Pallasi (Berg, 1916) (گاو ماهی شنی) از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان

صفحه 276-281

2636


بررسی بیوسیستماتیکی گونه جرد بزرگ Rhombomys opimus Lichtenstein, 1823 (Rodentia: Gerbillinae) ایران

صفحه 282-288

2637


بررسی فیلوجغرافیایی موش مقدونیه (Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983) در شمال غرب ایران

صفحه 289-297

2638


اثر تراتوژنیک و سمیت کاربوکسین بر مورفولوژی و سلولهای کبدی جنین جوجه

صفحه 298-304

2639


تعیین سن ماهی سرخوی چمن Lutjanus malabaricus)) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) درآبهای هرمزگان

صفحه 305-313

26310


بررسی فون هیره¬ها در لانه و بدن جوندگان انبارهای گندم در استان تهران

صفحه 314-325

26311


بررسی ترکیب پذیری شش صفت کمی در کرم ابریشم

صفحه 326-332

26312


تغییرات بیوشیمیایی، استروئیدهای جنسی و پارامترهای هماتولوژیک در قبل و پس از تخمریزی ماهی سوف سفید Sander lucioperca

صفحه 333-343

26313


زیست شناسی سوسک Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) (Col.:Chrysomelidae) آفت گیاه سوسن چلچراغ در شرایط دمایی مختلف

صفحه 344-354

26314