دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 239-379 

مقاله پژوهشی

اثر مجزا و توأم گرسنگی دوره ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782) )

صفحه 239-248

پریا اکبری؛ ناصر شهرکی


فون زنبورهای بالاخانواده (Cynipoidea (Hymenoptera در منطقه سیستان

صفحه 249-260

حسین براهوئی؛ فاطمه گلی محمودی؛ سلطان روان؛ احسان رخشانی؛ عباس خانی


مطالعه‌ رفتار جهت‌گیری خرچنگ منزوی (Heller, 1865) Diogenes avarus تحت تاثیر نشانه‌های شیمیایی و آلودگی سرب

صفحه 261-278

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمدشریف رنجبر


بررسی شاخص های رشد و تغذیه گل آذین ماهی (Atherina boyeri caspia Eichwald, 1838 ) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

صفحه 279-291

حسن تقوی؛ ابوالقاسم امری صاحبی؛ حسن فضلی


بررسی اثر محافظتی اسانس گلپر Persicum) (Heracleum در مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش های نژاد ویستار

صفحه 292-306

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ صابره نائیج؛ سالومه دینی؛ قاسم خلج؛ مژده فدایی منفرد


کاربرد کرمهای خاکی پرورش یافته با غذاهای گیاهی غنی از رنگدانه طبیعی در جیره غذایی به منظور افزایش رنگ ماهی زینتی پرت (Amphilophus citrinellus x Paraneetroplus melanurus)

صفحه 307-317

طاهره شاهقلیان؛ مهرداد فتح اللهی


اثر سطوح مختلف ویتامین C بر رشد، تغذیه، بازماندگی و برخی پارامترهای خونی و ایمنی ماهی آکواریومی بارب حلب (Barbonymus schwanenfeldii)

صفحه 318-326

زهرا غیاثوند؛ زید احمدی؛ مهدیس علامه؛ رضا چنگیزی


مقایسه ویژگیهای تشریحی و بافت شناسی اندام وومرونازال در دو مار غیرسمی Eirenis collaris و Typhlops vermicularis

صفحه 327-339

احمد قارزی؛ پریسا یوسفی؛ محسن عباسی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa) در منطقه شکارممنوع قراویز و استان کرمانشاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 340-352

پیمان کرمی؛ محمد کمانگر؛ سید مجید حسینی


مطالعه الگوی انشعاب سرخرگیِ قوس آئورت در خارپشت گوش بلند(Hemiechinus auritus)

صفحه 353-359

حمید کریمی


اثر ویتامین سی و گلیسرول بر مشخصات پس از ذوب منی قوچ سنگسری

صفحه 360-368

رضا نارنجی ثانی


تاثیر مخمر غنی شده با نانو ذرات اکسید مس بر پارامترهای رشد، فعالیت آنزیمهای گوارشی و متابولیسم چربی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana)

صفحه 369-379

ابراهیم حسین نجدگرامی؛ ثریا عسگری؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر