دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

اثر عصاره دانه اسفند (Peganum harmala L,) بعنوان مکمل غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-8

پریا اکبری؛ محبوبه قرقانی پور؛ محمد سعید فریدونی


بررسی اثرات پساب کارخانه شن و ماسه برروی شاخص های زیستی، محیطی و بوم شناختی رودخانه تیروم (استان مازندران)

صفحه 9-20

مصطفی باقری توانی؛ مهرنوش نوروزی؛ شیوا فریدی


استخوان شناسی ساختار سر در سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus bergianus) رودخانه سفیدرود

صفحه 21-34

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری


تعیین نقطه فوق سرما و برخی از عوامل مؤثر بر آن در پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis Hubner(Lep.: Pyralidae)

صفحه 35-43

زهرا حکمت؛ مرتضی موحدی فاضل؛ کبری فتوحی


تأثیر محدودیت غذایی بر وزن بدن، میزان لیپیدها و نیتریک اکساید سرم خون در جوجه های گوشتی

صفحه 44-51

ماشااله رحیمی رتکی؛ بهروز دستار؛ صفر محسنی؛ مرتضی خمیری


ارزیابی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کف زی به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه تجن

صفحه 52-61

میلاد شکری؛ حسین رحمانی؛ محمدرضا احمدی


بررسی مورفولوژی و مولکولی ژله‌فیش گونه‌ی‌ (Cnidaria: Scyphozoa) Pelagia noctiluca با پتانسیل تشکیل بلوم در سواحل جنوب شرق ایران (دریای عمان )

صفحه 62-71

گیلان عطاران؛ علی دلاور


بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگه‌زایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala) در فلات ایران

صفحه 72-84

علی غلامحسینی؛ منصور علی آبادیان؛ جمشید درویش


تاثیر جیره غذایی بر غلظت برخی متابولیتها، آنزیم ها و الکترولیتهای خون جوجه شترمرغها در دو سن متفاوت

صفحه 85-96

حسینعلی قاسمی


بررسی تاثیر فلز سنگین کروم بر پارامترهای حرکتی اسپرم تاس ماهی ایرانی

صفحه 97-104

شیدا گلی؛ محمد رضا ایمان پور؛ گلی نوری


کلید شناسایی قاب بالان در استان مرکزی Meloidae

صفحه 105-115

روشنک مسلمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ سایه سری