موضوعات = فیزیولوژی
اثر مجزا و توأم گرسنگی دوره ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782) )

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 239-248

پریا اکبری؛ ناصر شهرکی


بررسی اثر محافظتی اسانس گلپر Persicum) (Heracleum در مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش های نژاد ویستار

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 292-306

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ صابره نائیج؛ سالومه دینی؛ قاسم خلج؛ مژده فدایی منفرد


تاثیر مخمر غنی شده با نانو ذرات اکسید مس بر پارامترهای رشد، فعالیت آنزیمهای گوارشی و متابولیسم چربی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 369-379

ابراهیم حسین نجدگرامی؛ ثریا عسگری؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر


تاثیر محرومیت غذایی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو اندازه مختلف ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-130

پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ اسماء سندکی زهی


جهت گردش شاخصی جهت پیش بینی میزان یادگیری و بیاد آوری در ماز آبی موریس

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 138-145

نرجس السادات حایری؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان


تأثیر وضعیت تغذیه‌ای بر پروفایل شیمیایی خون و انتخاب شاخص‌های مناسب در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 167-177

هاشم خندان بارانی؛ محمد رضا حیدری؛ محدثه میری


اثرات میخک و امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی و گلوکز خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 186-194

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ حامد محمدی؛ مجید محمدی


اثرات معکوس اسپیرودیکلوفن بر برخی از ذخایر انرژی در سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem. Scutelleridae)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 26-36

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی؛ کبری فتوحی


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


بررسی برخی از شاخصهای پلاسمای سمینال در میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus Lacepède, 1801)در بندر کنارک

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 399-406

پریا اکبری؛ متین خالقی؛ محمد شوقی


اثر امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 450-456

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ بی بی مهسا جوادی موسوی


اثر تنش شوری بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قره برون ‎(Acipenser persicus)‎‏ تغذیه شده با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره ‏

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 307-322

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ حامد کلنگی میاندره؛ علیرضا قائدی؛ وحید تقی زاده


اثرات متیل- ترت- بوتیل اتر (MTBE ) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 323-331

حمیدرضا خدایی؛ علی دریابیگی زند؛ بهناز مهدوی؛ محمد کوشافر؛ محمد چمنی


اثر عصاره گیاه صبرزرد (Aloe vera) در ترمیم زخم ماهی کفال خاکستری (Mugil ceplalus)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 383-388

پریا اکبری


اثر ضدالتهابی اسانس مریم گلی (.Salvia officinalis L ) درموش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 154-160

مریم خسروی؛ شهرزاد خاکپور؛ سایه جعفری مرندی؛ میترا احدی عالی


تاثیر عصاره‌ سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک برگخوار کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata Say. (Chrysomelidae)

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 244-255

زیبا ممدوح؛ مرتضی موحدی فاضل


اثر عصاره دانه اسفند (Peganum harmala L,) بعنوان مکمل غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

28101

پریا اکبری؛ محبوبه قرقانی پور؛ محمد سعید فریدونی


تعیین نقطه فوق سرما و برخی از عوامل مؤثر بر آن در پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis Hubner(Lep.: Pyralidae)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-43

28104

زهرا حکمت؛ مرتضی موحدی فاضل؛ کبری فتوحی


تاثیر جیره غذایی بر غلظت برخی متابولیتها، آنزیم ها و الکترولیتهای خون جوجه شترمرغها در دو سن متفاوت

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 85-96

28109

حسینعلی قاسمی


ترکیبات بیوشیمیایی مایع تخمدانی ماهی سفید جنوب دریای خزر (Kamensky, 1901 Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن روی خصوصیات حرکتی اسپرم

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 300-306

2731

محمد رضا ایمان پور؛ مریم اسفندیاری ملکی؛ سمیه پاکروان